Ngân Hàng Đông Á

Dành cho Cổ đông


DongA Bank là sự lựa chọn hàng đầu của người Việt Nam vì những nỗ lực không ngừng trong việc đa dạng hóa dịch vụ, áp dụng cải tiến công nghệ để sáng tạo ra càng nhiều tiện ích vượt trội trong ngành tài chính ngân hàng; đáp ứng những nhu cầu thiết thực của cuộc sống văn minh hiện đại; hướng tới xây dựng một ngân hàng đa năng – một tập đoàn tài chính vững mạnh.  
 


Để thực hiện được sứ mạng đó, DongA Bank cam kết:
 • Cung cấp các nguồn lực tài chính với dịch vụ tốt nhất nhằm hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Cung cấp những giải pháp tài chính hiệu quả nhất nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, tiết kiệm, kinh doanh và đầu tư của tiểu thương và cá nhân.
 • Đào tạo cán bộ nhân viên theo định hướng phát triển của Ngân hàng.
 • Tạo niềm tin và đem lại lợi ích cao nhất cho khách hàng và cổ đông.
 • Xây dựng ngân hàng vững mạnh trong giai đoạn hội nhập của đất nuớc, tham gia tích cực các hoạt động xã hội với mục đích hướng về cộng đồng.
TB liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu DongA Bank
V/v Nhắc lại thông báo thu hồi lại cổ phiếu cũ và nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

1. Thông tin về chia cổ tức
    Năm 2014:
    Năm 2013:
    Năm 2012 (Tải file đính kèm)       
    Năm 2011 (Tải file đính kèm)
    Năm 2010 (Tải file đính kèm)
    Năm 2009 (Tải file đính kèm)      

2. Thông tin về các đợt phát hành thêm cổ phiếu 
3. Thông tin về Đại Hội Cổ Đông:
 • Lần thứ 23 - Năm 2015:
  • Về việc Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015:
   • Thông báo chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 năm 2015 (Tải file đính kèm)
   • Quyết định triệu tập Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 (Tải file đính kèm) 
   • Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 (Tải file đính kèm) 
   • Biểu mẫu: Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (Tải file đính kèm)
   • Biểu mẫu: Phiếu đóng góp ý kiến bằng văn bản (Tải file đính kèm)
   • Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2015
   • Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2015
    • 1. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ VII (2010-2015), Phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ VIII (2015-2020) (Tải file đính kèm)
    • 2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ VII (2010-2015), Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ VIII (2015-2020) (Tải file đính kèm)
    • 3.Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng năm 2014 và Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015 (Tải file đính kèm)
    • 4.Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm Soát (Tải file đính kèm)
    • 5. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2014 (Tải file đính kèm)
    • 6.Báo cáo kết quả Tăng Vốn điều lệ từ 5000 tỷ đồng lên 6000 tỷ đồng trong năm 2014 và tờ trình xin tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 5000 tỷ lên 6000 tỷ đồng trong năm 2015 (Tải file đính kèm)
    • 7.Tờ trình xin tiếp tục thay đổi và bổ sung một số điều khoản trong bản Điều lệ Ngân hàng Đông Á (Tải file đính kèm)
    • 8.Tờ trình Bổ sung Ngành nghề kinh doanh (Tải file đính kèm)
    • 9.Tờ trình chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 (Tải file đính kèm)
   • Nghị quyết Đại hổi cổ đông thường niên lần thứ 23 năm 2015 (Tải file đính kèm)
    •  
  •  Lấy ý kiến Cổ đông về số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VIII (2015 - 2020): 
   • Thông báo chốt danh sách Cổ đông để xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản (Tải file đính kèm)
   • Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (Tải file đính kèm)
   • Thông báo số 04/TB-HĐQT-DAB v/v lấy ý kiến Cổ đông về số lượng thành viên HĐQT, BKS dự kiến được bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới - nhệm kỳ VIII (2015 -2020) (Tải file đính kèm)
   • Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông (Tải file đính kèm)
4. Báo cáo tài chính của DongA Bank 5. Báo cáo thường niên 6. Điều lệ ngân hàngTải file đính kèm  )

7. Cổ phiếu Ngân hàng Đông Á
: Xem số dư, sao kê, thông tin cổ đông:
    Để được cấp mật khẩu truy cập, xin vui lòng liên hệ Công ty Chứng khoán Đông Á
    Điện thoại: 08 38 218 666   Ext: 114 (Để được hướng dẫn thủ tục)        

8. Năm 2014 - Thông báo về việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII

Kính gửi Quý Cổ đông DongA Bank,

HĐQT DongA Bank xin gửi tới Quý Cổ đông Thông báo về việc Bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đông Á Nhiệm kỳ VII.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ DongA Bank, HĐQT thông báo tới các Quý vị Cổ đông về quyền ứng cử, đề cử của các Cổ đông/Nhóm Cổ đông, tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên được đề cử/ứng cử để bầu làm Thành viên HĐQT DongA Bank Nhiệm kỳ VII và các thủ tục đề cử/ứng cử liên quan.

Thông tin chi tiết, mời Qúy cổ đông download các tài liệu dưới đây:

Năm 2012 - Thông báo về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII  (Tải file đính kèm

9. Quy chế quản trị (Tải file đính kèm )
 
10. Báo cáo tình hình quản trị công ty
11. Bản cáo bạch
      Năm 2013 (Tải file đính kèm)
      Năm 2012 (Tải file đính kèm

12. Thông báo mất sổ:
      31/08/2017 Nguyễn Lan Anh, mã cổ đông: 00000912, vui lòng xem file đính kèm
      30/08/2017 Lê Thanh Hưng, mã cổ đông: DAB09795, vui lòng xem file đính kèm
      04/7/2017 Lê Mai Thủy, mã cổ đông: 00003855, vui lòng xem file đính kèm
      29/6/2017 Phạm Minh Tuấn, mã cổ đông:00000774, vui lòng xem file đính kèm
      25/5/2015 Chu Văn Hoàng, mã cổ đông: DAB09323, vui lòng xem file đính kèm
      28/11/2014 Lê Thị Nhơn, mã cổ đông: DAB092450, vui lòng xem file đính kèm
      19/11/2014 Đỗ Thị Phương Hạnh, mã cổ đông: 1730, vui lòng xem file đính kèm
      15/9/2014 Phan Thị Huyền, mã cổ đông: 2879, vui lòng xem file đính kèm

images Trang trước images Đầu trang images In trang