Chính Sách PCRT

Chính sách PCRT

     Nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn/ chuẩn mực cao về công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của Pháp Luật Việt Nam, các khuyến nghị của các Tổ chức Tài chính quốc tế, cũng như phù hợp với đối tượng khách hàng mà DongA Bank phục vụ.

     DongA Bank đã rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thường xuyên và duy trì một chương trình hiệu quả đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng phản ánh các thông lệ tốt nhất đối một nhà cung cấp dịch vụ tài chính đa dạng.

     DongA Bank thường xuyên xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cho tất cả cán bộ nhân viên có liên quan đến giao dịch tiền tệ, tài sản khác theo chính sách đào tạo hiện hành của Ngân hàng.

     Tất cả các việc làm này của DongA Bank nhằm nỗ lực bảo vệ cho quyền lợi chính đáng cho Khách hàng, giúp DongA Bank phòng tránh các tổn thất tài chính, tổn hại danh tiếng, không bị lợi dụng bởi các hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc các mục đích bất hợp pháp khác.

    Để biết thêm về chính sách phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của DongA Bank, vui lòng tham khảo thông tin tại Đây


images Trang trước images Đầu trang images In trang