Khách hàng doanh nghiệp


Hồ sơ để thực hiện bảo lãnh tại Ngân hàng?

Hồ sơ để Ngân hàng xem xét phát hành thư bảo lãnh gồm:

1. Giấy đề nghị phát hành thư bảo lãnh (theo mẫu của Ngân hàng Đông Á)

2. Hồ sơ pháp lý

-      Giấy phép thành lập/ đăng ký kinh doanh/ chứng chỉ hành nghề

-      Giấy phép đầu tư, tu chỉnh (nếu có)

-      Hợp đồng liên doanh (đối với doanh nghiệp liên doanh)

-      Các văn bản có liên quan như điều lệ hoạt động; danh sách thành viên HĐQT, Ban Quản trị, Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, hộ khẩu, CMND của người người đại diện theo pháp luật và kế toán trưởng...

-      Biên bản họp HĐQT, Ban quản trị, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu của DN chấp thuận cho doanh nghiệp đưa tài sản để bảo đảm, chấp nhận việc bảo lãnh của bên thứ 3 để được bảo lãnh theo đúng các qui định của bản Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp

3. Hồ sơ về tình hình tài chính: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo luân chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính của ít nhất 2 năm gần nhất (nếu doanh nghiệp hoạt động dưới 2 năm thì gửi báo cáo tài chính từ khi hoạt động đến thời điểm gần nhất)

4. Giấy tờ, tài liệu liên quan đến giao dịch bảo lãnh: hợp đồng, thư mời thầu...

5. Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đảm bảo

6. Phương án sản xuất kinh doanh hoặc dự án đầu tư khả thi và có hiệu quả (đối với bảo lãnh vay vốn)

7. Mẫu thư bảo lãnh nếu khách hàng muốn Ngân hàng lập thư theo mẫu của khách hàng.

Lưu ý:

   +/ Ngân hàng chỉ lập thư theo mẫu khách hàng trong trường hợp nội dung thư bảo lãnh hợp lý, đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm giữa các bên.  

   +/ Nếu khách hàng ký quỹ 100% thì không phải gửi báo cáo tài chính.

images Đầu trang