Sự kiện 14/04/2017

Thông báo v/v sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đông Á

Ngày 12/04/2017, Ngân hàng TMCP Đông Á nhận được công văn số 2439/NHNN-TTGSNH đề ngày 07/04/2017 của Thống đốc NHNN VN về việc xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đông Á.

Theo đó, NHNN xác nhận việc đăng ký nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Đông Á tại Văn bản số 21/CV-HĐQT-DAB ngày 17/2/2016, số 67/DAB-HĐQT ngày 29/6/2016, được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 ngày 21/7/2015 và Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đông Á thông qua tại Nghị quyết số 24.3/NQ-HĐQT-DAB ngày 18/12/2015.

Thông tin chi tiết Điều lệ được cập nhật những sửa đổi, bổ sung vui lòng xem tại phần thông tin Dành cho Cổ đông
images Trang trước images Đầu trang images In trang
Các tin khác