Lãi suất huy động

Lãi suất huy động

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CỦA SẢN PHẨM TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

                               Áp dụng: kể từ ngày 04/01/2018

                                          Lãi suất: %/năm (Một năm 365 ngày)

1.  Tiết kiệm thông thường

1.1.  Loại tiền: VND

 

Kỳ hạn

 

Kỳ trả lãi

 

Hàng Tháng

Hàng Quý

Cuối kỳ

Không kỳ hạn

 

 

0,29%

1 Tuần

 

 

0,29%

2 Tuần

 

 

0,29%

3 Tuần

 

 

0,29%

1 tháng

 

 

5,50%

2 tháng

5,48%

 

5,50%

3 tháng

5,47%

 

5,50%

4 tháng

5,46%

 

5,50%

5 tháng

5,45%

 

5,50%

6 tháng

6,90%

6,94%

7,00%

7 tháng

6,88%

 

7,00%

8 tháng

6,86%

 

7,00%

9 tháng

7,03%

7,07%

7,20%

10 tháng

7,01%

 

7,20%

11 tháng

6,99%

 

7,20%

12 tháng

6,97%

7,01%

7,20%

13 tháng

7,14%

 

7,40%

18 tháng

7,22%

7,27%

7,60%

24 tháng

7,10%

7,14%

7,60%

36 tháng

6,87%

6,91%

7,60%

 

1.2.  Loại tiền: USD

        Lãi suất 0% cho tất cả các kỳ hạn

1.3.  Loại tiền: ngoại tệ khác USD

 

Kỳ hạn

 

Trả lãi cuối kỳ

 

EUR

CAD

AUD

GBP

1 tháng

1,01%

0,30%

1,83%

0,51%

2 tháng

1,22%

0,41%

1,83%

0,51%

3 tháng

1,52%

0,51%

2,03%

0,51%

6 tháng

1,62%

0,51%

2,03%

0,51%

9 tháng

1,83%

0,51%

2,43%

0,51%

12 tháng

2,03%

0,51%

2,43%

0,51%

 

2.  Tiết kiệm Ưu Việt

 

Kỳ hạn

VND

USD

1 Tháng

5,50%

0,00%

2 Tháng

5,50%

3 Tháng

5,50%

4 Tháng

5,50%

5 Tháng

5,50%

6 Tháng

7,00%

7 Tháng

7,00%

8 Tháng

7,00%

9 Tháng

7,20%

10 Tháng

7,20%

11 Tháng

7,20%

12 Tháng

7,20%

 

3.  Tiết kiệm Trường An

 

Kỳ hạn

 

Kỳ trả lãi

 

Hàng Tháng

Hàng Quý

Cuối kỳ

6 Tháng

6,90%

6,94%

7,00%

9 Tháng

7,03%

7,07%

7,20%

12 Tháng

6,97%

7,01%

7,20%

13 Tháng

7,14%

 

7,40%

15 Tháng

7,10%

 

7,40%

18 Tháng

7,22%

7,27%

7,60%

24 Tháng

7,10%

7,14%

7,60%

36 Tháng

6,87%

6,91%

7,60%

 

4.  Tiết kiệm Silk +

 

Kỳ hạn

Trả lãi cuối kỳ

1 Tháng

5,50%

2 Tháng

5,50%

3 Tháng

5,50%

4 Tháng

5,50%

5 Tháng

5,50%

6 Tháng

7,00%

7 Tháng

7,00%

8 Tháng

7,00%

9 Tháng

7,20%

10 Tháng

7,20%

11 Tháng

7,20%

12 Tháng

7,20%

13 Tháng

7,40%

15 Tháng

7,40%

18 Tháng

7,60%

24 Tháng

7,60%

36 Tháng

7,60%

 

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CỦA SẢN PHẨM TIỀN GỬI THANH TOÁN

  VÀ TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN

                                Áp dụng: kể từ ngày 04/01/2018

                                            Lãi suất: %/năm (Một năm 365 ngày)

Kỳ hạn

VND

USD

EUR

CAD

AUD

GBP

Không kỳ hạn

0,29%

0,00%

0,10%

0,00%

0,10%

0,05%

1 tuần

0,29%

 

 

 

 

2 tuần

0,29%

 

 

 

 

3 tuần

0,29%

 

 

 

 

1 tháng

4,46%

1,01%

0,30%

1,83%

0,51%

2 tháng

4,46%

1,22%

0,41%

1,83%

0,51%

3 tháng

4,87%

1,52%

0,51%

1,93%

0,51%

4 tháng

4,87%

 

 

 

 

5 tháng

5,07%

 

 

 

 

6 tháng

5,58%

1,62%

0,51%

2,03%

0,51%

7 tháng

5,58%

 

 

 

 

8 tháng

5,58%

 

 

 

 

9 tháng

5,78%

1,83%

0,51%

2,43%

0,51%

10 tháng

5,78%

 

 

 

 

11 tháng

5,78%

 

 

 

 

12 tháng

6,69%

2,03%

0,51%

2,43%

0,51%

13 tháng

6,79%

 

 

 

 

18 tháng

6,89%

 

 

 

 

24 tháng

6,89%

 

 

 

 

36 tháng

7,10%

 

 

 

 

 

Mọi thông tin chi tiết về lãi suất, Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đông Á  gần nhất hoặc Trung tâm Dịch vụ khách hàng 1900545464.

 


images Trang trước images Đầu trang images In trang