Lãi Suất

Tiết kiệm SILK+

Áp dụng từ ngày: 01/07/2014
Lãi suất:    %/năm

Kỳ hạn Lãnh lãi cuối kỳ
1 tháng  5,80
2 tháng  5,90
3 tháng  5,99
4 tháng  5,99
5 tháng  5,99
6 tháng  6,20
7 tháng  6,30
8 tháng  6,30
9 tháng  6,30
10 tháng  6,50
11 tháng  6,50
12 tháng  7,10
13 tháng  7,40
15 tháng  7,40
18 tháng  7,40
24 tháng  7,70
36 tháng  7,70

Mi thông tin chi tiết v lãi sut, Quý khách vui lòng liên hChi nhánh Ngân hàng Đông Á gn nht hoc Trung tâm Dch v khách hàng 1900545464.